ബംഗാൾ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

179 143
Insight Publica

ബംഗാളിന്റെ ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയം, കല, സംഗീതം, ഭക്ഷണം, ആചാരം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വൈദ്യം, ന്ത്രവാദം, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി ഇങ്ങനെ സമസ്ത ഖലകളിലേക്കുമുള്ള സൂക്ഷ്മവും സമഗ്രവുമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ യാത്രാ പുസ്തകം. അവതാരിക: സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം

Out stock

Out of stock

Author: മുനീർ ഹുസ്സൈൻ

ബംഗാളിന്റെ ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയം, കല, സംഗീതം, ഭക്ഷണം, ആചാരം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വൈദ്യം, ന്ത്രവാദം, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി ഇങ്ങനെ സമസ്ത ഖലകളിലേക്കുമുള്ള സൂക്ഷ്മവും സമഗ്രവുമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ യാത്രാ പുസ്തകം. അവതാരിക: സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബംഗാൾ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!