ഭാരതീയചിന്ത

330 264

പ്രാക്ചരിത്രകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള ഭാരതീയചിന്തയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം.കേവലമായ ദാർശനികാശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല,ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

5 in stock

Author: കെ ദാമോദരൻ

പ്രാക്ചരിത്രകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള ഭാരതീയചിന്തയുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം.കേവലമായ ദാർശനികാശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല,ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാരതീയചിന്ത”

Vendor Information