ഭാവിയുടെ ഭാവന

110 83

മലയാള നിരൂപണത്തിലെ പച്ചപ്പിന്റെ വീണ്ടെടുക്കല്‍. സൈദ്ധാന്തിക ശാഠ്യങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം സഹജാവബോധം മുഖ്യ ഊര്‍ജ്ജമാകുന്ന കൃതി. വിചാരം, വിതര്‍ക്കം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി സര്‍ഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യത്തെയും നിരൂപണത്തെയും ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. നിര്‍ജ്ജീവമായ ഭാഷയുടെയും നിരൂപണത്തിന്റെയും പൊളിച്ചെഴുത്ത്.

9 in stock

Author: രഘുനാഥൻ പറളി

മലയാള നിരൂപണത്തിലെ പച്ചപ്പിന്റെ വീണ്ടെടുക്കല്‍. സൈദ്ധാന്തിക ശാഠ്യങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം സഹജാവബോധം മുഖ്യ ഊര്‍ജ്ജമാകുന്ന കൃതി. വിചാരം, വിതര്‍ക്കം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായി സര്‍ഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യത്തെയും നിരൂപണത്തെയും ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. നിര്‍ജ്ജീവമായ ഭാഷയുടെയും നിരൂപണത്തിന്റെയും പൊളിച്ചെഴുത്ത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാവിയുടെ ഭാവന”

Vendor Information