ഭദ്രം

260 208

ജീവിതത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തഭാവങ്ങളെ പ്രത്യേകരീതിയിൽ ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന ഈ നോവലിൽ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും കറതീർന്ന രാഷ്ട്രീയ വിശുദ്ധിയുടെയും പശ്ചാത്തല ഭൂമികയുടെ അടിത്തറയുണ്ട്.പെണ്ണും രതിയും പുഷ്പവും മധുരപലഹാരവും കവിതയും ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരിത സാക്ഷരതയുടെ മനോഹാരിത ഈ നോവലിൽ വസന്തപൂർണിമയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഭാവസാന്ദ്രത നിറഞ്ഞ പുതിയ നോവൽ.

96 in stock

Author: ബാബു കിളിരൂർ

ജീവിതത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തഭാവങ്ങളെ പ്രത്യേകരീതിയിൽ ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന ഈ നോവലിൽ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും കറതീർന്ന രാഷ്ട്രീയ വിശുദ്ധിയുടെയും പശ്ചാത്തല ഭൂമികയുടെ അടിത്തറയുണ്ട്.പെണ്ണും രതിയും പുഷ്പവും മധുരപലഹാരവും കവിതയും ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരിത സാക്ഷരതയുടെ മനോഹാരിത ഈ നോവലിൽ വസന്തപൂർണിമയായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഭാവസാന്ദ്രത നിറഞ്ഞ പുതിയ നോവൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭദ്രം”

Vendor Information