ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്ത്രവും

330 264

ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്ത്രവും രവിശങ്കർ എസ് നായർ ഭാഷാ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം.ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമേഖലകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം ഭാഷയുടെ സ്വനഘടന,പദങ്ങളും പദഘടനയും ,വാക്യവും വാക്യഘടനയും,ഭാഷ അർത്ഥവും പ്രയോഗവും,ഭാഷയും സമൂഹവും ചരിത്രപര ഭാഷാശാസ്ത്രം തുടങ്ങി ഭാഷയുടെയും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വ്യക്ത്യസ്ത സങ്കല്പനങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നു.ഡോ രവിശങ്കർ എസ് നായർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം ബിരുദാനന്തരതലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകരമായ ഗ്രന്ഥമാണ്.

3 in stock

Author: രവിശങ്കർ എസ് നായർ
ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്ത്രവും രവിശങ്കർ എസ് നായർ ഭാഷാ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം.ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമേഖലകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം ഭാഷയുടെ സ്വനഘടന,പദങ്ങളും പദഘടനയും ,വാക്യവും വാക്യഘടനയും,ഭാഷ അർത്ഥവും പ്രയോഗവും,ഭാഷയും സമൂഹവും ചരിത്രപര ഭാഷാശാസ്ത്രം തുടങ്ങി ഭാഷയുടെയും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വ്യക്ത്യസ്ത സങ്കല്പനങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നു.ഡോ രവിശങ്കർ എസ് നായർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം ബിരുദാനന്തരതലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകരമായ ഗ്രന്ഥമാണ്
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്ത്രവും”

Vendor Information