ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം

140 112

ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി.
നിന്നാസന്ന മൃതിയില്‍ നിനക്കാത്മശാന്തി!
ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി!
ഇത് നിന്റെ മൃതിശാന്തിഗീതം!

5 in stock

Author: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി.

നിന്നാസന്ന മൃതിയില്‍ നിനക്കാത്മശാന്തി!

ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി!

ഇത് നിന്റെ മൃതിശാന്തിഗീതം!

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews