ഭ്രാന്തന് സ്തുതി

160 128

ഉചിതമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കുക എന്ന ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ ലേഖനത്തിലെ പിന്നീട് വിഖ്യാതനായ ആ ഭ്രാന്തനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വൈവി ധ്യാത്മകമായ ശിഷ്ടജീവിതം തനിക്കുണ്ടാവില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന അഗാധമായ ജീവിതാവബോധത്തോടെ പ്രൊഫ ടി ജെ ജോസഫ് എഴുതിയ ആത്മകഥാപരമായ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം അനന്യമായ ആഖ്യാനചാതുരികൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ എന്ന ആത്മകഥയ്ക്കുശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു കൂടി അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഓർക്കുന്നു

7 in stock

Author: പ്രൊഫ.ടി.ജെ. ജോസഫ്‌

ഉചിതമായ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കുക എന്ന ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ ലേഖനത്തിലെ പിന്നീട് വിഖ്യാതനായ ആ ഭ്രാന്തനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വൈവി ധ്യാത്മകമായ ശിഷ്ടജീവിതം തനിക്കുണ്ടാവില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന അഗാധമായ ജീവിതാവബോധത്തോടെ പ്രൊഫ ടി ജെ ജോസഫ് എഴുതിയ ആത്മകഥാപരമായ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം അനന്യമായ ആഖ്യാനചാതുരികൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ എന്ന ആത്മകഥയ്ക്കുശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു കൂടി അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഓർക്കുന്നു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭ്രാന്തന് സ്തുതി”

Vendor Information