ബൈബിൾ ഗുണപാഠങ്ങൾ കഥകൾ

115 92
Green Books

ബൈബിൾ കഥകളിലെ മൂല്യവും ഗുണപാഠങ്ങളും ഏതുകാലത്തെയും ജീവിതത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.

10 in stock

Author: മാത്യുസ് ആർപ്പുക്കര

ബൈബിൾ കഥകളിലെ മൂല്യവും ഗുണപാഠങ്ങളും ഏതുകാലത്തെയും ജീവിതത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.
മൂല്യബോധങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ടുന്ന കഥകളാണവ. പറുദീസയിലെ പാമ്പ്,
സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഗോവണി, ഒലീവ്  മരത്തണലിലെ കഴുതക്കുട്ടി, സ്നേഹമാണ് ദൈവം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ ഇരുപത്തിനാല്
കഥകൾ അടങ്ങിയ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബൈബിൾ ഗുണപാഠങ്ങൾ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!