ബൈബിൾ കഥകൾ

400 320

എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധപ്രവാഹമാണ് ബൈബിളിലെ വചനധാര. അത് മനുഷ്യനും ദൈവവും ചേർന്നു നടത്തുന്ന യാനമാണ്. സ്ഥലകാലാതീതമായ ആത്മീയലാവണ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന ബൈബിൾ കഥകൾ, അതിന്റെ ഹൃദയകാന്തിയോടെതന്നെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

9 in stock

Author: റോസി തമ്പി

എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധപ്രവാഹമാണ് ബൈബിളിലെ വചനധാര. അത് മനുഷ്യനും ദൈവവും ചേർന്നു നടത്തുന്ന യാനമാണ്. സ്ഥലകാലാതീതമായ ആത്മീയലാവണ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പരക്കുന്ന ബൈബിൾ കഥകൾ, അതിന്റെ ഹൃദയകാന്തിയോടെതന്നെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബൈബിൾ കഥകൾ”

Vendor Information