ബിമകളുടെ ലോകം

50 38

ബിമകളുടെ ലോകം ഭൂമിയിലെ തന്നെ വെളിച്ചപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തീര്‍ത്തും ശാസ്ത്രകല്പിതമാണ് ഈ കഥ.

9 in stock

Author: പി.കെ സുധി

ബിമകളുടെ ലോകം ഭൂമിയിലെ തന്നെ വെളിച്ചപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തീര്‍ത്തും ശാസ്ത്രകല്പിതമാണ് ഈ കഥ. നമ്മുടെ ഉല്‍കണ്ഠകളെ നിവൃത്തിച്ചുതരാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും രസകരമായ ആവിഷ്‌കാരത്തിലൂടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സില്‍ കൂടൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബിമകളുടെ ലോകം”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!