ബുദ്ധദർശനം

110 88

ബുദ്ധന്റെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും വിധത്തിൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്.

9 in stock

Author: നാഗാർജ്ജുന ,ശാന്തിദേവ

ബുദ്ധന്റെ ഉദ്ബോധനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകും വിധത്തിൽ ലളിതമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബുദ്ധദർശനം”

Vendor Information