ക്യാംപസ് ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകം

195 156

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ക്യാംപസനുഭവങ്ങള്‍ തീവ്രമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം. പ്രശസ്തരായ പ്രതിഭകളുടെ ഓര്‍മ്മകളും അനുഭവങ്ങളും. വേനലും ശിശി രവും വസന്തവും വാക്കുകളില്‍ വിടരുന്ന അപൂര്‍വ്വ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ബിൻസ് എം മാത്യൂ

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ക്യാംപസനുഭവങ്ങള്‍ തീവ്രമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം. പ്രശസ്തരായ പ്രതിഭകളുടെ ഓര്‍മ്മകളും അനുഭവങ്ങളും. വേനലും ശിശി രവും വസന്തവും വാക്കുകളില്‍ വിടരുന്ന അപൂര്‍വ്വ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്യാംപസ് ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകം”

Vendor Information