കാൻസർ കഥ പറയുമ്പോൾ

160 128

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാവിദഗദ്ധനായ ഇ നാരായാണന്‍കുട്ടി വാരിയരുടെ വൈദ്യാനുഭങ്ങള്‍.

6 in stock

Author: ഡോ ഇ നാരായണൻകുട്ടി വാരിയർ

കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കാന്‍സര്‍ ചികിത്സാവിദഗദ്ധനായ ഇ നാരായാണന്‍കുട്ടി വാരിയരുടെ വൈദ്യാനുഭങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789354825040

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാൻസർ കഥ പറയുമ്പോൾ”

Vendor Information