കാരമസോവ് സഹോദരങ്ങൾ

1,300 1,040

വിചാരവികാരങ്ങളുടയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും സന്ദേശവിശ്വാസങ്ങളുടേയു, കൂടിക്കുഴഞ്ഞ മണ്ണിൽനിന്നാണ് ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി ‘കാരമസോവ് സഹോദരങ്ങൾ’ എന്ന ഇതിഹാസസമാനമായ നോവൽ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത്. സങ്കീർണ്ണമായ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ചാപല്യങ്ങളും ആർദ്രതയും കാഠിന്യവും മാഹാത്മ്യവും ഒത്തുചേർന്ന പ്രപഞ്ചാനുഭവമാണ്  ഈ നോവലിന്റെ ഉദാത്തമായ ദർശനം.

3 in stock

Author: ദസ്തയെവ്സ്കി

വിചാരവികാരങ്ങളുടയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും സന്ദേശവിശ്വാസങ്ങളുടേയു, കൂടിക്കുഴഞ്ഞ മണ്ണിൽനിന്നാണ് ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി ‘കാരമസോവ് സഹോദരങ്ങൾ’ എന്ന ഇതിഹാസസമാനമായ നോവൽ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നത്. സങ്കീർണ്ണമായ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ചാപല്യങ്ങളും ആർദ്രതയും കാഠിന്യവും മാഹാത്മ്യവും ഒത്തുചേർന്ന പ്രപഞ്ചാനുഭവമാണ്  ഈ നോവലിന്റെ ഉദാത്തമായ ദർശനം.


Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാരമസോവ് സഹോദരങ്ങൾ”

Vendor Information