സിനിമ പാതി പ്രേക്ഷകൻ ബാക്കി

160 128
admin_p

സിനിമ ഒരു കലയും സംസ്കാരവുമെന്ന നിലയിൽ സംഭവിക്കുകയും സംഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹികാനുഭവങ്ങളുടെ ലാവണ്യരാഷ്ട്രീയമാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ അന്വേഷണ മേഖല.

7 in stock

Author: പി കെ സുരേന്ദ്രൻ

സിനിമ ഒരു കലയും സംസ്കാരവുമെന്ന നിലയിൽ സംഭവിക്കുകയും സംഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹികാനുഭവങ്ങളുടെ ലാവണ്യരാഷ്ട്രീയമാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ അന്വേഷണ മേഖല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിനിമ പാതി പ്രേക്ഷകൻ ബാക്കി”

Vendor Information

  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review