ചാർളിയും ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയും

175 140

ചാർളി ബക്കറ്റിനു ചോക്ലേറ്റ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. വയറുനിറയെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണമെന്നതാണ് ചാർളിയുടെ വലിയ സ്വപ്നം…

1 in stock

Author: റൊവാൾഡ് ഡാൽ

ചാർളി ബക്കറ്റിനു ചോക്ലേറ്റ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. വയറുനിറയെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണമെന്നതാണ് ചാർളിയുടെ വലിയ സ്വപ്നം. അങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറി ഉടമയായ മിസ്സർ വില്ലി ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഒരു ആശയവുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചാർളിയും ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയും”

Vendor Information