ചാവുതുള്ളൽ

125 100

കേട്ടുമറന്ന ഭാഷയും കണ്ടുമറന്ന ജീവിതങ്ങളും തിരികെ പിടിച്ച് അനുഭവങ്ങളുടെ കയ്പുനീരില്‍ വിരിയിച്ചെടുത്തതാണ് ചാവുതുള്ളല്‍ എന്ന നോവല്‍.

8 in stock

Author: രാജു കെ വാസു

കേട്ടുമറന്ന ഭാഷയും കണ്ടുമറന്ന ജീവിതങ്ങളും തിരികെ പിടിച്ച് അനുഭവങ്ങളുടെ കയ്പുനീരില്‍ വിരിയിച്ചെടുത്തതാണ് ചാവുതുള്ളല്‍ എന്ന നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചാവുതുള്ളൽ”

Vendor Information