ചക്കരമാമ്പഴം

130 98
eye books

നവ മാധ്യമ – ടെക്നോളോജിയോടൊപ്പം കുതിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്കായി ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരളം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിച്ച ഡോ കെ ശ്രീകുമാർ എഴുതിയ പതിനഞ്ച് കഥകളുടെ സമാഹാരം.പുതിയ ജീവിതപരിസരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്പന്ദനങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതി.

5 in stock

Author: ഡോ കെ ശ്രീകുമാർ

നവ മാധ്യമ – ടെക്നോളോജിയോടൊപ്പം കുതിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്കായി ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരളം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിച്ച ഡോ കെ ശ്രീകുമാർ എഴുതിയ പതിനഞ്ച് കഥകളുടെ സമാഹാരം.പുതിയ ജീവിതപരിസരത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്പന്ദനങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചക്കരമാമ്പഴം”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!