ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള – നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം

260 208

കാവ്യഗന്ധര്‍വനായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ജീവിതവും ചിന്തയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി. സംഘര്‍ഷഭരിതവും വൈരുദ്ധ്യപൂര്‍ണവുമായിരുന്ന ആ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള  വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണം. കാലാതീതമായി സ്പന്ദിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് സ്‌നേഹബദ്ധമായ അക്ഷരച്ചാര്‍ത്ത്.

4 in stock

Author: എം.കെ. സാനു

കാവ്യഗന്ധര്‍വനായ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ജീവിതവും ചിന്തയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതി. സംഘര്‍ഷഭരിതവും വൈരുദ്ധ്യപൂര്‍ണവുമായിരുന്ന ആ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള  വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണം. കാലാതീതമായി സ്പന്ദിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് സ്‌നേഹബദ്ധമായ അക്ഷരച്ചാര്‍ത്ത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള – നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം”

Vendor Information