ചരിത്ര നിയോഗം

329 263
Insight Publica

“അധ്യാപക ജീവിതത്തിലെ സഫല മുഹൂർത്തങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ‘ചരിത്ര നിയോഗം’. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരധ്യാപകന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധ്യാപകന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ സമീപനത്തിനെതിരെ കഠിന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചെയ്യുന്നത്.” അവതാരിക: കവിയൂർ രാജഗോപാലൻ

10 in stock

Author: രാജീവൻ ടി വി

“അധ്യാപക ജീവിതത്തിലെ സഫല മുഹൂർത്തങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ‘ചരിത്ര നിയോഗം’. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരധ്യാപകന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധ്യാപകന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ സമീപനത്തിനെതിരെ കഠിന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിലൂടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ചെയ്യുന്നത്.” അവതാരിക: കവിയൂർ രാജഗോപാലൻ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്ര നിയോഗം”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!