ചരിത്രം എത്ര എളുപ്പം

140 112
Green Books

ചരിത്രത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലുകളിലേക്കു കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ബോധനകൃതി. ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഒരു സഹായ പുസ്തകം. മതങ്ങൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ, വേദകാലം, സാമ്രാജ്യം, രാജഭരണങ്ങൾ, യുദ്ധം, അധിനിവേശങ്ങൾ, അനവധി ചരിത്രവിഷയങ്ങൾ.

16 in stock

Author: ജയ്‌കർ തലയോലപ്പറമ്പ്‌

ചരിത്രത്തിന്റെ
നാഴികക്കല്ലുകളിലേക്കു
കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന
ഒരു ബോധനകൃതി.
ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും
ഒരു സഹായ പുസ്തകം.
മതങ്ങൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ, വേദകാലം,
സാമ്രാജ്യം, രാജഭരണങ്ങൾ,
യുദ്ധം, അധിനിവേശങ്ങൾ,
അനവധി ചരിത്രവിഷയങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രം എത്ര എളുപ്പം”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!