ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ

38 30

ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകള്‍. ഏകാന്തതയും കാലവും ഇഴുകിചേര്‍ന്ന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളില്‍ ഓര്‍മ്മനെയ്തിടുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍. ചരിത്രത്തിനു മുന്നില്‍ കാവല്‍നില്‍ക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഹൃദയംതൊടുന്ന കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: അയ്മനം ജോൺ

ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകള്‍. ഏകാന്തതയും കാലവും ഇഴുകിചേര്‍ന്ന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളില്‍ ഓര്‍മ്മനെയ്തിടുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍. ചരിത്രത്തിനു മുന്നില്‍ കാവല്‍നില്‍ക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഹൃദയംതൊടുന്ന കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ”

Vendor Information