ചരിത്രത്തിന് അപരിചിതൻ

150 120

ഇസ്‌ലാമിന്റെ സംസ്കാര ഭൂമികളിലൂടെ ഒരു മകന്റെ യാത്ര.

7 in stock

Author: ആതിഷ് തസീർ

ഇസ്‌ലാമിന്റെ സംസ്കാര ഭൂമികളിലൂടെ ഒരു മകന്റെ യാത്ര. അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ജനിച്ച, ബുദ്ധിമാനും ലണ്ടനിൽ പത്രപ്രവർത്തകനുമായ തന്റെ സ്വത്വം തേടി നടത്തുന്ന യാത്രയുടെ വിവരണം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രത്തിന് അപരിചിതൻ”

Vendor Information