ചെഹുവേരയുടെ അസ്ഥി

95 76

ആഖ്യാന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഉത്സവപറമ്പായി മാറിയ പുതുകഥയിൽ സവിശേഷമായ സ്വരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ….. പ്രകടമാക്കുന്ന രചനകൾ.

9 in stock

Author: ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്ക / രാജന്‍ തിരുവോത്ത്

ആഖ്യാന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഉത്സവപറമ്പായി മാറിയ പുതുകഥയിൽ സവിശേഷമായ സ്വരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ….. പ്രകടമാക്കുന്ന രചനകൾ. മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിന്റെ വിഷുപതിപ്പിലൂടെ കഥയ്ക്കു രണ്ടു തവണ സമ്മാനിതനായ ആർ.ജയകുമാറിന്റെ ആദ്യ സമാഹാരം. സമകാലിക കഥ …പ്രസരിപ്പാർന്ന വാക്മയങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെഹുവേരയുടെ അസ്ഥി”

Vendor Information