ചെകുത്താനും ഒരു പെണ്‍കിടാവും

170 136

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആത്മാവിലുള്ള ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് പൗലോ കൊയ്‌ലോ ഈ നോവലിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

8 in stock

Author: പൌലോ കൊയ്‌ലോ

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആത്മാവിലുള്ള ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് പൗലോ കൊയ്‌ലോ ഈ നോവലിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെകുത്താനും ഒരു പെണ്‍കിടാവും”

Vendor Information