ചെന്നൈ – വഴിതെറ്റിയവരുടെ യാത്രാവിവരണം

80 64
Logos Books

 ചെന്നൈ വഴിതെറ്റിയവരുടെ യാത്രാവിവരണം – ഒരേസമയം യാത്രാവിവരങ്ങളും ജീവിതാഖ്യാനങ്ങളും വഴിയോരചിത്രങ്ങളുമായ കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

10 in stock

Author: എം.നന്ദകുമാര്‍

 ചെന്നൈ വഴിതെറ്റിയവരുടെ യാത്രാവിവരണം – ഒരേസമയം യാത്രാവിവരങ്ങളും ജീവിതാഖ്യാനങ്ങളും വഴിയോരചിത്രങ്ങളുമായ കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെന്നൈ – വഴിതെറ്റിയവരുടെ യാത്രാവിവരണം”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review