ചെറുകഥ ഇന്നലെ ഇന്ന്

195 156

മലയാള ചെറുകഥയുടെ ചരിത്രം വിമര്‍ശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയും കഥകളെയും കഥാകാരന്മാരെയും മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംരംഭമാണ്  ഈ പുസ്തകം. 1973 വരെയുള്ള മലയാള ചെറുകഥകളാണ് വിഷയം. സാഹിത്യ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒരു റഫറന്‍സ് കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ എം അച്യുതൻ

മലയാള ചെറുകഥയുടെ ചരിത്രം വിമര്‍ശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുകയും കഥകളെയും കഥാകാരന്മാരെയും മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംരംഭമാണ്  ഈ പുസ്തകം. 1973 വരെയുള്ള മലയാള ചെറുകഥകളാണ് വിഷയം. സാഹിത്യ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒരു റഫറന്‍സ് കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെറുകഥ ഇന്നലെ ഇന്ന്”

Vendor Information