ചില മനഃശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങള്‍

20 16
Poorna Eram

ആധുനിക ജീവിതത്തില്‍ മനഃശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം അനുദിനം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്‍ മനഃശാസ്ത്രം ജീവിതവിജയത്തിന് എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നും അതിനെ മനുഷ്യനന്മയ്ക്കായി എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നും ഈ കൃതിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: മൂപ്പത്തു രാമചന്ദ്രന്‍

ആധുനിക ജീവിതത്തില്‍ മനഃശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം അനുദിനം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്‍ മനഃശാസ്ത്രം ജീവിതവിജയത്തിന് എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു എന്നും അതിനെ മനുഷ്യനന്മയ്ക്കായി എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നും ഈ കൃതിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചില മനഃശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങള്‍”

Vendor Information