ചിലപ്പതികാരം

260 208

പ്രാചീന തമിഴ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദാത്തശ്ര്യംഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ട്ടിക്കപ്പെട്ട മഹനീയ കാവ്യമാണ് ഇളംകോവടികളുടെ ചിലപ്പതികാരം.

Out stock

Out of stock

Author: എം.ടി. / വി.ആര്‍. സുധീഷ്

പ്രാചീന തമിഴ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉദാത്തശ്ര്യംഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ട്ടിക്കപ്പെട്ട മഹനീയ കാവ്യമാണ് ഇളംകോവടികളുടെ ചിലപ്പതികാരം. പ്രകൃതിയും ജീവിതവും പരസ്പരം കൈകോർത്തു നില്ക്കുന്ന കമനീയ കാവ്യശിൽപ്പം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിലപ്പതികാരം”

Vendor Information