ചിലപ്പതികാരം തത്വവിചാരങ്ങൾ

50 40

കണ്ണകിയുടെ കാലത്തിൽ നിന്നും പഠനാർഹമാക്കേണ്ട ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണകിയുടെ സങ്കൽപം സ്ത്രീപക്ഷമായ പ്രഥമവിമർശനത്തിന്റെ അർത്ഥവിജ്ഞാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

9 in stock

Author: രാകേഷ് നാഥ്

കണ്ണകിയുടെ കാലത്തിൽ നിന്നും പഠനാർഹമാക്കേണ്ട ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണകിയുടെ സങ്കൽപം സ്ത്രീപക്ഷമായ പ്രഥമവിമർശനത്തിന്റെ അർത്ഥവിജ്ഞാനത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിലപ്പതികാരം തത്വവിചാരങ്ങൾ”

Vendor Information