ചിത്രശലഭങ്ങളെ അവൾ പ്രണയിച്ചിരുന്നു

75 60

ജീവിതത്തെ അപാരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ അപനിർമ്മിക്കുന്ന കഥകൾ. സമകാലികമായ അനുഭവങ്ങളെ ഉള്ളു തൊടുന്ന ആവിഷ്‌കാരചാതുര്യത്തോടെ ഈ കഥകളിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു.മരണപർവ്വം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, തീസിസ്, മൈസൂർ, ഓർമ്മ ഒരു തീവണ്ടി യാത്രയാവുന്നൂ തുടങ്ങി 12 കഥകൾ.

9 in stock

Author: ഐസക് ഈപ്പൻ

ജീവിതത്തെ അപാരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ അപനിർമ്മിക്കുന്ന കഥകൾ. സമകാലികമായ അനുഭവങ്ങളെ ഉള്ളു തൊടുന്ന ആവിഷ്‌കാരചാതുര്യത്തോടെ ഈ കഥകളിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു.
മരണപർവ്വം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, തീസിസ്, മൈസൂർ, ഓർമ്മ ഒരു തീവണ്ടി യാത്രയാവുന്നൂ തുടങ്ങി 12 കഥകൾ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352826605

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിത്രശലഭങ്ങളെ അവൾ പ്രണയിച്ചിരുന്നു”

Vendor Information