ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം

525 420

വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി യേശുവിന്റെ മാനുഷികവാദങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ചതുവഴി വത്തിക്കാൻ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദൈവനിന്ദയെന്നും മതാവഹേളനം എന്നും മുദ്രചാർത്തിയ കാസാൻദ്സാകീസിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് നോവലിന്റെ മനോഹരമായ വിവർത്തനം.

10 in stock

Author: നിക്കോസ് കസാന്റ് സാക്കീസ്

വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി യേശുവിന്റെ മാനുഷികവാദങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ചതുവഴി വത്തിക്കാൻ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദൈവനിന്ദയെന്നും മതാവഹേളനം എന്നും മുദ്രചാർത്തിയ കാസാൻദ്സാകീസിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് നോവലിന്റെ മനോഹരമായ വിവർത്തനം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788126477357

പരിഭാഷ

കെ സി വിൽസൺ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രലോഭനം”

Vendor Information