ചുംബിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചുംബിക്കാത്ത മനുഷ്യർ

225 180

ചെറുകഥയിലും തിരക്കഥയിലും ഒരുപോലെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഉണ്ണി ആര്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഓര്‍മ്മകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: ഉണ്ണി ആര്‍

ചെറുകഥയിലും തിരക്കഥയിലും ഒരുപോലെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഉണ്ണി ആര്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഓര്‍മ്മകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചുംബിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ചുംബിക്കാത്ത മനുഷ്യർ”

Vendor Information