ചുവന്ന അങ്കി

249 199

ശ്രീ കോട്ടയം പുഷപനാഥ് ഡ്രാക്കുളയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കിയും ചെക്കൊസ് ലൊവോക്യയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയും 1976 -ല്‍ രചിച്ച കൃതിയാണ് ഡ്രാക്കുള അങ്കി.

6 in stock

Author: കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ്

ശ്രീ കോട്ടയം പുഷപനാഥ് ഡ്രാക്കുളയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കിയും ചെക്കൊസ് ലൊവോക്യയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയും 1976 -ല്‍ രചിച്ച കൃതിയാണ് ഡ്രാക്കുള അങ്കി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചുവന്ന അങ്കി”

Vendor Information