സിവിൽ സർവീസ് മലയാളം ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ 2

445 356
Green Books

വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്‌ പുതിയകാല തലമുറയുടെ സജീവമായ പരിഗണനകളിൽ ഒന്നായി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു.മലയാളം ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് വർധിച്ചുവരികയാണ്. സിവിൽ സർവീസിന്റെ സിലബസും ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉൾകൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ മലയാളം ഓപ്ഷണൽ രണ്ടാം പേപ്പറിന്റെ പഠന ഗ്രന്ഥമാണിത്

10 in stock

Author: ഡോ എൻ എം ശാന്ത

വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത്‌ പുതിയകാല തലമുറയുടെ സജീവമായ പരിഗണനകളിൽ ഒന്നായി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷകൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു.മലയാളം ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് വർധിച്ചുവരികയാണ്. സിവിൽ സർവീസിന്റെ സിലബസും ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉൾകൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ മലയാളം ഓപ്ഷണൽ രണ്ടാം പേപ്പറിന്റെ പഠന ഗ്രന്ഥമാണിത്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിവിൽ സർവീസ് മലയാളം ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ 2”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!