കോളറാകാലത്തെ പ്രണയം

530 424

സ്നേഹം,വാർദ്ധക്ക്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു നോവലാണിത്‌.

8 in stock

Author: ഗബ്രിയേൽ ഗാർസിയ മാർക്വിസ്‌

സ്നേഹം,വാർദ്ധക്ക്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു നോവലാണിത്‌.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോളറാകാലത്തെ പ്രണയം”

Vendor Information