കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മാർക്സ് മുതൽ ഇ എം എസ് വരെ

800 600

കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സഹായക ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും ഇത്.

8 in stock

Author: പ്രൊഫ ജി രാജശേഖരൻ നായർ

പ്രയോഗത്തിലൂടെ കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നതാണ് മാർക്സിയൻ ദർശനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിന് ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സഹായക ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും ഇത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മാർക്സ് മുതൽ ഇ എം എസ് വരെ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!