കോറൽ ഐലന്റ്

150 90

സ്‌കോട്ടിഷ് എഴുത്തുകാരനായ ആർ എം ബല്ലാടൈൻ എഴുതിയ ക്ലാസിക്ക് നോവൽ തെക്കൻ സമുദ്രത്തിൽ കപ്പൽച്ചേതത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ദ്വീപിൽ പെട്ടുപോകുന്ന മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ സാഹചര്യം വിവരിക്കുന്നു.റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന ഡാനിയൽ ഡിഫോയുടെ നോവലിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയ ഈ നോവൽ ലോകവ്യാപകമായി വലിയ ആരാധകരെ ഉണ്ടാക്കി.

976 in stock

Author: ആർ എം ബല്ലാന്റൈൻ

സ്‌കോട്ടിഷ് എഴുത്തുകാരനായ ആർ എം ബല്ലാടൈൻ എഴുതിയ ക്ലാസിക്ക് നോവൽ തെക്കൻ സമുദ്രത്തിൽ കപ്പൽച്ചേതത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ദ്വീപിൽ പെട്ടുപോകുന്ന മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ സാഹചര്യം വിവരിക്കുന്നു.റോബിൻസൺ ക്രൂസോ എന്ന ഡാനിയൽ ഡിഫോയുടെ നോവലിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയ ഈ നോവൽ ലോകവ്യാപകമായി വലിയ ആരാധകരെ ഉണ്ടാക്കി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോറൽ ഐലന്റ്”

Vendor Information