കൗൺസലിങ്ങ് സൈക്കോളജി – ഒരു സമഗ്രപഠനം

290 232

കൗൺസലിങ്ങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു റഫറൻസിനായും കൗൺസലിങ്ങ് കോഴ്സ് പഠിതാക്കൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായും ഇത് പ്രയയോജനപ്പെടും.

Out stock

Out of stock

Author: മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

കൗൺസലിങ്ങ് കോഴ്‌സിന് ഒരു ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗൺസലിങ്ങ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശം നൽകലോ ബോധവൽക്കരണം നൽകലോ പഠിപ്പിക്കലോ അല്ല.  മറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അടിസ്ഥാന കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. കൗൺസലിങ്ങ് എന്ത്? എന്തിന്? എങ്ങനെ? എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണിതെന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം. കൗൺസലിങ്ങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു റഫറൻസിനായും കൗൺസലിങ്ങ് കോഴ്സ് പഠിതാക്കൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായും ഇത് പ്രയയോജനപ്പെടും.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

പ്രസാധകർ

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൗൺസലിങ്ങ് സൈക്കോളജി – ഒരു സമഗ്രപഠനം”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!