ക്രിക്കറ്റ് ഹൗസ്

120 96

ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന കുഞ്ഞു നോവൽ.എന്നാൽ അതിലൂടെ മിന്നിമറയുന്ന ഭൂതകാല സമാന്തര സന്ദർഭങ്ങളുടെ സമാന്തരങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വായനയ്‌ക്കൊപ്പം മനസ്സിൽ തള്ളിക്കയറിവരുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കും.

9 in stock

Author: ഗണേഷ് ബാല

ഒറ്റയിരുപ്പിന് വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന കുഞ്ഞു നോവൽ.എന്നാൽ അതിലൂടെ മിന്നിമറയുന്ന ഭൂതകാല സമാന്തര സന്ദർഭങ്ങളുടെ സമാന്തരങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വായനയ്‌ക്കൊപ്പം മനസ്സിൽ തള്ളിക്കയറിവരുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രിക്കറ്റ് ഹൗസ്”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!