ക്രൈം ഫയൽ

149 119
Insight Publica

വിമോചനത്തിനായുള്ള വ്യഗ്രത നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന എട്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ബാധയേറ്റാലെന്നതുപോലുള്ള വന്യമായ ആവേശം ഈ സമാഹാരത്തിലെ ഓരോ കഥകളെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെയും വികാര വിചാരങ്ങളെയും ഈ കാടിരുട്ട് ആകമാനമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. അമർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട അബോധ കാമനകളുടെ ശക്തമായ ആവിഷ്‌കരണവും കഥാപാത്ര രൂപീകരണത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സാധാരണമല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയുമാണ് ഈ സമാഹാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാവുന്നത്.

8 in stock

Author: സുനിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

വിമോചനത്തിനായുള്ള വ്യഗ്രത നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന എട്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ബാധയേറ്റാലെന്നതുപോലുള്ള വന്യമായ ആവേശം ഈ സമാഹാരത്തിലെ ഓരോ കഥകളെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെയും വികാര വിചാരങ്ങളെയും ഈ കാടിരുട്ട് ആകമാനമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. അമർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട അബോധ കാമനകളുടെ ശക്തമായ ആവിഷ്‌കരണവും കഥാപാത്ര രൂപീകരണത്തിൽ പുലർത്തുന്ന സാധാരണമല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മതയുമാണ് ഈ സമാഹാരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാവുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രൈം ഫയൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!