ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ

150 120

ആധുനികമായൊരു വായനാ സംസ്ക്കാരത്തെ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് സംഭവൻചെയുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുൻനിർത്തി എം മുകുന്ദൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ.എഴുത്തിനെ എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ടു പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആസ്വാദകൻ്റെ രുചിഭേദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയുന്ന രചനകൾ.ഗദ്യരചനയുടെ ഉദാത്തവും അർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ മാതൃകകൾ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ലേഖനസമാഹാരം. .

5 in stock

Author: എം.മുകുന്ദൻ

ആധുനികമായൊരു വായനാ സംസ്ക്കാരത്തെ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് സംഭവൻചെയുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുൻനിർത്തി എം മുകുന്ദൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ.എഴുത്തിനെ എഴുത്തുകാരനിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ടു പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആസ്വാദകൻ്റെ രുചിഭേദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയുന്ന രചനകൾ.ഗദ്യരചനയുടെ ഉദാത്തവും അർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ മാതൃകകൾ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ലേഖനസമാഹാരം. .

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ”

Vendor Information