ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുകൾ

325 260

ഭൗതീക സന്തോഷങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നവരുടെ ജീവിതരീതികളെയും കുടുംബന്ധങ്ങളെയും വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കുന്ന നോവല്‍

9 in stock

Author: എസ്.ബി പണിക്കർ

ഭൗതീക സന്തോഷങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നവരുടെ ജീവിതരീതികളെയും കുടുംബന്ധങ്ങളെയും വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കുന്ന നോവല്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവത്തിന്റെ കൈയൊപ്പുകൾ”

Vendor Information