ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം – ഒന്നാം ഭാഗം

400 320

സംഗീതാസ്വാദകരായ മലയാളി വായനക്കാർ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്ത കർണാടക സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

3 in stock

Author: എ കെ രവീന്ദ്രനാഥ്

സംഗീതാസ്വാദകരായ മലയാളി വായനക്കാർ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്ത കർണാടക സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം – ഒന്നാം ഭാഗം”

Vendor Information