ദലിതൻ

395 316

കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ദലിതുകളുടെയും കീഴാള വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പുകൾക്കും വേണ്ടി നിരന്തരം എഴുതുകയും ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കെ കെ കൊച്ചിന്റെ അസാധാരണമായ ആത്മകഥ. പൊതുബോധത്തിന്റെ മാനവികാംശം അർഹിക്കുന്ന കുറെ പച്ചമനുഷ്യരുടെ ജീവിതരേഖകൂടിയാകുന്ന കൃതി.

2 in stock

Author: കെ കെ കൊച്ച്

കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ദലിതുകളുടെയും കീഴാള വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പുകൾക്കും വേണ്ടി നിരന്തരം എഴുതുകയും ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കെ കെ കൊച്ചിന്റെ അസാധാരണമായ ആത്മകഥ. പൊതുബോധത്തിന്റെ മാനവികാംശം അർഹിക്കുന്ന കുറെ പച്ചമനുഷ്യരുടെ ജീവിതരേഖകൂടിയാകുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352824816

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദലിതൻ”

Vendor Information