ദീപശിഖ

450 360

അനാഥയെപ്പപോലെ ജീവിതം തുടർന്ന ജാനകി അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബവീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.മുത്തച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ജീവിച്ചുപോന്ന അവൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു.എന്നാൽ ബന്ധുവായ മധുസൂദനപ്പണിക്കരുടെ ശ്രമഫലത്താൽ ജാനകി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും സംസ്ഥാനറവന്യുമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയുന്നു.തൻ്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം സിവിൽ സർവീസ് ആണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്ന അവൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച് ഐ എ എസ് പരീക്ഷ എഴുതി സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു

Out stock

Out of stock

Author: ജോയ്‌സി

അനാഥയെപ്പപോലെ ജീവിതം തുടർന്ന ജാനകി അപ്രതീക്ഷിതമായി തൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബവീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.മുത്തച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ജീവിച്ചുപോന്ന അവൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു.എന്നാൽ ബന്ധുവായ മധുസൂദനപ്പണിക്കരുടെ ശ്രമഫലത്താൽ ജാനകി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും സംസ്ഥാനറവന്യുമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയുന്നു.തൻ്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം സിവിൽ സർവീസ് ആണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്ന അവൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച് ഐ എ എസ് പരീക്ഷ എഴുതി സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദീപശിഖ”

Vendor Information