ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ഒളിയിടങ്ങൾ

230 184
Olive Books

ഭരണകൂടം ഉയര്‍ത്തി പിടിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ദേശീയതയ്ക്കും ചങ്ങാത്തമുതലാളിത്തത്തിനും അനുകൂലമായി ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വാണിജ്യ വല്‍കരിക്കുകയും വര്‍ഗ്ഗീയ വത്കരിക്കുകയും വിമര്‍ശന ബുദ്ധിയെ നിശബ്ദമാക്കുകയും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്ന സേവകരുടെയും അടിമകളുടെയും തലമുറകളെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്ന സ്വന്തം അധീശത്വം ഇല്ലാ കാലവും നിലനിത്തുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ പാകുകയാണ് ഈ പുത്തന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം.

9 in stock

Author: എ കെ അബ്ദുൽ ഹക്കിം

ഭരണകൂടം ഉയര്‍ത്തി പിടിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ദേശീയതയ്ക്കും ചങ്ങാത്തമുതലാളിത്തത്തിനും അനുകൂലമായി ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വാണിജ്യ വല്‍കരിക്കുകയും വര്‍ഗ്ഗീയ വത്കരിക്കുകയും വിമര്‍ശന ബുദ്ധിയെ നിശബ്ദമാക്കുകയും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്ന സേവകരുടെയും അടിമകളുടെയും തലമുറകളെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്ന സ്വന്തം അധീശത്വം ഇല്ലാ കാലവും നിലനിത്തുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ പാകുകയാണ് ഈ പുത്തന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അപ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ഒളിയിടങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!