ധർമ്മരാജ്യം

80 64

1938-ല്‍ ദിവാന്‍ സര്‍ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യര്‍ നിരോധിച്ച് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ ലേഖനം. ബഷീറിന് രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ജയിലനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കിയ കൃതി. ജയിലില്‍ നിന്നെഴുതിയ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ കത്തുകളും നര്‍മ്മം തുളുമ്പുന്ന എഴുത്തുകളും അടങ്ങിയ പുതിയ ബഷീറനുഭവം.

8 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

1938-ല്‍ ദിവാന്‍ സര്‍ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യര്‍ നിരോധിച്ച് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ ലേഖനം. ബഷീറിന് രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ജയിലനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കിയ കൃതി. ജയിലില്‍ നിന്നെഴുതിയ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ കത്തുകളും നര്‍മ്മം തുളുമ്പുന്ന എഴുത്തുകളും അടങ്ങിയ പുതിയ ബഷീറനുഭവം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ധർമ്മരാജ്യം”

Vendor Information