ഡോ വിദ്യാപ്രകാശ് ഒരു ഓർമ്മപ്പുസ്തകം

200 160

വിദ്യാപ്രകാശിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ.നക്ഷത്രത്തെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം.ഒരിക്കലും തോൽവികൾ തകർച്ചയാണെന്നും കരുതാതിരിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു പാഠം.ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഇരുൾവഴികളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നയിച്ചേക്കാം.അതുകൊണ്ടു ക്രിയാത്മകമായ അക്ഷമ നല്ലതാണെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠം.മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്നതത്രേ നാലാമത്തെ പാഠം.എത്ര പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും ആർജ്ജവം കൈവിടാതിരിക്കുകയെന്നത് ഇനിയുമൊരു പാഠം.

 

10 in stock

Author: കെ എസ് രഞ്ജിത്

വിദ്യാപ്രകാശിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ.നക്ഷത്രത്തെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം.ഒരിക്കലും തോൽവികൾ തകർച്ചയാണെന്നും കരുതാതിരിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു പാഠം.ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഇരുൾവഴികളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നയിച്ചേക്കാം.അതുകൊണ്ടു ക്രിയാത്മകമായ അക്ഷമ നല്ലതാണെന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠം.മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്നതത്രേ നാലാമത്തെ പാഠം.എത്ര പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും ആർജ്ജവം കൈവിടാതിരിക്കുകയെന്നത് ഇനിയുമൊരു പാഠം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോ വിദ്യാപ്രകാശ് ഒരു ഓർമ്മപ്പുസ്തകം”

Vendor Information