ഡോൺ ക്വിക്‌സൊട്ട്‌

60 48

സ്‌പാനിഷ്‌ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സാഹിത്യകൃതിയാണ്‌ സെർവാന്റിസ്‌ രചിച്ച ഈ ഇതിഹാസവിഡംബനം. സാധാരണ റൊമാൻസുകളെ അപഹസിക്കുന്ന ഈ അസാധാരണ റൊമാൻസ്‌, ഗദ്യത്തിലുളള മഹാകാവ്യമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: സെർവാന്റീസ്‌

സ്‌പാനിഷ്‌ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സാഹിത്യകൃതിയാണ്‌ സെർവാന്റിസ്‌ രചിച്ച ഈ ഇതിഹാസവിഡംബനം. സാധാരണ റൊമാൻസുകളെ അപഹസിക്കുന്ന ഈ അസാധാരണ റൊമാൻസ്‌, ഗദ്യത്തിലുളള മഹാകാവ്യമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോൺ ക്വിക്‌സൊട്ട്‌”

Vendor Information